Zarezerwuj pobyt

Polityka prywatności

 1. Przedmiot informacji

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort , o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 2. Administrator danych

  Administratorem, tj. podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest GRAND Andrzej Grygiel, Korzenna 91, 33-322 Korzenna, NIP: 734-000-09-42.

  Może Pan/Pani się z nami skontaktować:

  • listownie na adres: Grand Chotowa Hotel*** SPA & Resort; Chotowa 87c, 39-217 Grabiny

  • za pomocą wiadomości e-mail na adresrecepcja@grandchotowa.pl.

 3. Cel i podstawa przetwarzania danych

  Pana/Pani dane osobowe wykorzystywane będą w następujących celach:

  • zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich i/lub gastronomicznych(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO>), np:

   • sprzedaży towarów/świadczenia usług,

   • obsługi składanych zapytań,

   • przyjęcia rezerwacji przy użyciu systemu rezerwacji online,

   • przygotowania oferty,

   • składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym

   • realizacji zamówionej usługi newslettera,

   • dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności;

  • czynności niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. przekazania danych na żądanie uprawnionych organów i instytucji;

  • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO, np.:

   • zapewnienie obsługi usług płatniczych,

   • windykacj należności, w tym prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,

   • wykrywania naruszeń naszych praw podmiotowych i zapobiegania naruszeniom,

   • monitorowania wizyjnego ruchu na terenie Obiektu,

   • prowadzenia marketingu bezpośredniego,

   • profilowania w celu najlepszego dopasowania przesyłanych informacji do potrzeb i zainteresowań;

  • przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej oraz telefonicznej – na podstawie zgody(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych, w tym nawiązywania kontaktu, przedstawiania ofert – na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wykonywaną umową w zakresie korzystania z usług SPA – na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 4. Przekazywanie danych

  Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przez nas przekazane:

  • podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nas działalności gospodarczej, to jest:

   • pracownikom/zleceniobiorcom, w zakresie wykonywania obowiązków służbowych,

   • innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów/usług,

   • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam tego rodzaju systemy i narzędzia,

   • kontrahentom wspierającym nas w wykonywaniu łączącej nas z Panem/Panią umowy, np. w obsłudze korespondencji,

   • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, podatkowe, księgowe, informatyczne lub personalne.

  • Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:

   • podmiotom prowadzącym działalność pocztową/kurierską,

   • podmiotom nabywającym wierzytelności,

   • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. bankom lub instytucjom płatniczym),

   • podmiotom współpracującym z nami m. in. przy obsłudze spraw księgowych, rachunkowych, podatkowych, prawnych, informatycznych lub personalnych w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

  • Uprawnionym organom i instytucjom państwowym.

 5. Dobrowolność podania danych

  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Pana/Pani podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania przedmiotu wzajemnej umowy, świadczenia usług. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panem/Panią lub podmiotem, w imieniu którego Pan/Pani działa umowy, a w razie jej zawarcia będziemy musieli umowę rozwiązać lub od niej odstąpić. W razie nawiązania współpracy możemy wymagać od Pani/Pana podania danych niezbędnych do wykonania obowiązków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego np. w celu dokonania rozliczeń podatkowych. W razie niepodania tego rodzaju danych wymaganych przez ustawę, może zostać Pan/Pani narażona na roszczenia oraz sankcje określone przepisami prawa, np. roszczenia odszkodowawcze.

 6. Okres przechowywania danych

  W związku z realizacją umowy o świadczenie usług dane będą przechowywane przez okres realizacji zamówionych usług oraz okres niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących umowy.

  Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu.

  Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu.

  W związku z realizacją przepisów prawa Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

  W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku prawnego, będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez ten okres.

 7. Pana/Pani uprawnienia związane z danymi osobowymi

  Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do informacji o danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;

  • prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;

  • prawo do usunięcia danych osobowych;

  • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych;

  • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych;

  • prawo cofnięcia w każdym momencie każdej udzielonej zgody na przetwarzanie danych bez podawania przyczyn;

  • prawo do sprzeciwu wobec:

   • przetwarzania przez nas danych na potrzeby marketingowe, jeżeli nam takiej zgody Pan/Pani udzielił/a lub udzieli w przyszłości,

   • przetwarzania przez nas danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

  Pana/Pani prawa wymienione powyżej można realizować w każdym czasie, występując do nas z odpowiednim żądaniem zgodnie z podanymi powyżej informacjami kontaktowymi.

  Mamy obowiązek udzielenia Panu/Pani informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, z zastrzeżeniem, iż w terminie miesiąca od otrzymania żądania musimy Pana/Panią poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.

  Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Pana/Pani żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – poinformujemy Pana/Panią o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Pana/Panią skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

  Udzielimy Panu/Pani informacji, o których mowa powyżej, listem poleconym, na podany przez Pana/Panią adres pocztowy lub drogą elektroniczną, na podany przez Pana/Panią adres e-mail.

  Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. w razie likwidacji działalności) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą). Na żądanie, poinformujemy Pana/Panią o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.

  Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Pana/Pani żądaniami, o których mowa powyżej wolne są od opłat. Jeżeli jednak Pana/Pani żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli pobrać rozsądną opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany organizacją spotkania lub konferencji w naszym hotelu napisz bądz zadzwoń do nas.